Jarcha 8

Muwaschahas:

 

A: Yehuda Halevi (c. 1075.c.1140), Poema de amor

B: Abû Bakr ibn Baqû (m. 1145), Poema de amor

C: Abû Bakr Muhammad Ahmad ibn Ruhaim (fl. c. 1121),

Poema de amor

 

I.- TRANSLITERACION de caracteres árabes a grafías latinas

 

A

Stern 1948:

 

1 nn mt' nqš y' hbyby

2 f'nkr dn' šw

3 'lgl'lh rksh

4 bšt't hfrmšw.

 

2 f'nkd 'n'šw (Cantera 1949)

2 f'nkd yn'šw (Cantera 1949)

3 'lgl 'lh rhsh (Stern 1953)

 

B

García Gómez, 1952:

 

1 nwn mtnkš îã hbîbî

2 ãnqr dnîš

3 ãlgl'lh rhsh

4 bšt ã twtw my rîfš.

 

Stern 1953:

 

1 nwn mtnkš y' hbyby

2 'nqr dnyš

3 'lgl' lh rhsh

4 bšt 'twt' my rfyš.

 

García Gómez, 1965:

 

1 nn m mrdš yã habîbî lã

2 n qr dnyš

3 al-gilãlah rajisah bšt

4 'twtw m rfyš.

 

C

García Gómez, 1952:

 

1 nwn mtnkš îã hbîbî

2 ãnqr dnîš

3 ãlgl 'lh rhsh

4 bšt 't hfrmšw.

 

Stern 1953:

 

1 nwm mtnkš y' hbyby

2 'nqr dnyš

3 lg' lh rhsh

4 bšt 'trtr m+ryš.

 

Stern 1953:

 

1 tn ?mrdš y' hbyb

2 k'd yfrdn 'š

3 'l gl 'lh rhsh

4 ynsb 'twth m+rwš.

 

García Gómez, 1965:

 

1 nwn m tnkš yã habîbî la

2 n qr dnyš

3 al-gilãlah rajîsah bšt

4 'twtw m rfyš.

 

D

Stern 1953:

 

1 nwn mtnkš y' hbyby

2 'nqr [f'nkr] dnyš [w]

3 'lgl 'lh rhsh

4 bst [w] t (') frmšw

 

Stern 1953:

 

1 nn mt' nqš y' hbyby

2 f'nkr dny'sw

3 'lgl 'lh rjsh

4 bšt (') twt['w'm'f] (y) rfm (y) šw.

 

II. TRANSCRIPCION

 

Stern 1948:

 

1 Non me tangas ya habibi

2 fa-unkiru dañoso (?)

3 Al-ÿalãla rujsatu

4 ......... fermoso (?)

 

4 ........ permeso (Baneth, en Stern 1948)

4 baste te permeso (Pines, en Stern 1948)

 

 

Cantera 1949:

 

1 Non me tanqas, ya habibi,

2 fincad ý en esu (?),

3 al-&yumalãla rujsatu,

4 baste tu permisu.

 

García Gómez, 1952:

 

1 ¡No me tangas, yã habî bî !

2 Yo no kero (o: unkiru) daniuso

3 Al-gilãlatu rajsatu.

4 Bast, a toto me rifiuso.

 

4 vestido trayo (o: tred me) fermoso (Alonso, en García Gómez 1952)

4 basta, a[h] traidor fermoso (Alonso, en García Gómez, 1952)

 

Stern 1953:

 

1 Non me tangas yã habîbî,

2........ esu

3 Al-gilãla rahsatu.

4 ............. su.

 

1 Non me mordes (Lévi-Provençal, en Stern 1953)

 

Cantera 1957:

 

1 Non me tanqas, ya habibi,

2 fincad y en esu (?)

3 a la gilala rajisa

4 baste tu permisu.

 

Borello 1959:

 

1 ¡Non me tangas, ya habibi!

2 Fincaré daniusu.

3 Al-gilala rajsatu.

4 Bastate, ou fermosu

 

García Gómez, 1965:

 

a)

1 ¡Non me mordaš, ya habîbî! ¡Lã,

2 no qero daniyoso!

3 Al-gilãlah rajisah¡Bašta!

4 a tõtõ me rifyušo.

 

b)

1 Nõn me tánkaš, yã habîbî ¡Lã,

2 no qero daniyõšo!

3 Al-gilãlah rajisah ¡Bašta!

4 a tõtõ me rifyušo.

 

Dronke 1965-66, 30:

 

1 Non me tangas, ya habibi!

2 †Que no quero dañoso.†

3 Al-gilãla rahsatu

4 basta te fermoso!

 

III. INTERPRETACION

 

Stern 1948:

 

1 Ne me touche pas, mon ami

2 Je défends une chose si mauvaise(?)

3 la grandeur est une permission

4 .........................

 

Cantera 1948:

 

1 No me toques, oh amigo mío

2 quedaos quieto ahí

3 -la Majestad es toda indulgencia-

4 baste el permiso.

 

García Gómez, 1952:

 

1 ¡No me toques, amigo!

2 Yo no quiero al que hace daño!

3 Mi corpiño es frágil.

4 ¡Basta! A todo me niego.

 

Spitzer, 1952:

 

1 Touch me not, oh beloved!

2 Be satisfied with so much!

3..........

4 May what has been granted thee suffice

 

Stern 1953:

 

1 Ne me touche pas, mon ami

2......

3 mon corsage est délicat

4.........

 

Cantera 1957:

 

1 No me toques, amigo

2 quedaos quietos ahí;

3 al frágil corpiño

4 limítese el permiso que se te ha concedido.

 

3 Quedaos limitados al frágil corpiño

4 baste el permiso otorgado

 

Borello 1959:

 

1 ¡No me toques, amigo!

2 Restaré herida;

3 mi corpiño es frágil.

4 Bástate, oh hermoso.

 

García Gómez, 1965:

 

1 ¡No me muerdas, amigo! ¡No,

2 no quiero al que hace daño!

3 El corpiño [es] frágil. ¡Basta!

4 A todo me niego.

 

1 ¡No me toques, amigo! ¡No!

 

Dronke 1965-66:

 

1 Do not touch me, my beloved!

2 I don't want any trouble.

3 The bodice of my gown is frail,

4 be content with beauty!

Jarcha 7

Jarcha 9