Jarcha 30

Muwaschaha: Abu-l-`Abbas al-Àma al-Tutili (m. 1126), Poema de amor.

 

I.- TRANSLITERACION de caracteres árabes a grafías latinas

 

Stern 1949:

 

1 mr 'lh ... 'nfrm dmw'r

2 k'n dšt'r.

3 . nfs 'mit ks'd mw't'r.

 

1 mw 'lhbib 'lnfrm.

3 . nfs 'mib (?) ks'd mw't'r

 

García Gómez 1965:

 

a) (según otro manuscrito)

1 mw 'lhbib 'qfrm dy mw 'm'r

2 k'n?d' 'thz'.

3 nifis 'm bin ks 'd mw lg'r.

 

b) (según los dos manuscritos)

1 mw 'lhbib 'nfrm dy mw 'm'r

2 k'n?d' dšt'r.

3 nnfis 'mib kš'dn nw lg'r.

 

Stern 1953:

 

1 mw 'lhbyb 'nfrm dmw 'm'r

2 k'n dšt'r

3 ynfys 'myt (o) 'm byn ks'd mw't'r.

 

García Gómez 1965:

 

1 mw l-habib 'nfrm dy mw 'm'r

2 k'n dšt'r.

3 nn fys 'myb k š' d nw lg'r.

 

II.- TRANSCRIPCION

 

Stern 1949:

 

1 `Meu-l-habib enfermo de meu …

2 … d'estar.

3 … a mib … de meu atar.

 

García Gómez 1952:

 

1 Mew l-habib enfermo de meu amar.

2 ¿Ké no destar?.

3 Non ves a mib ke s'a de no legar?.

 

2 ¿Ke no ha d'estar?

2 quand ad sanar (Alarcos 1953)

3 ¿Non ves a mib ke s'a de meu legar?

3 ¿Non ves a mib que s'a de no allegar? (García Gómez 1952)

3 non ves a mib keša de meu ligar? (Corominas 1953)

 

Stern 1953:

 

a)

1 Meu 'l-habib enfermo de meu amar…

2 ……

3 … meu atar.

 

b)

1 Meu 'l-habib enfermo de meu amar

2 quen ad sanar.

3 ven (o: vengas) a mib que sanad (?) meu legar.

 

3 Bi nafsi amante, que sed a meu legar! (Dronke 1965-66)

 

Borello 1959:

 

1 Meu 'l-abibi enfermo de meu amar.

2 ¿Que no d'estar?

3 ¿Non ves a mib quexase de meu ligar?.

 

García Gómez 1965:

 

1 Me-w 'l-habib enfermo de mew 'amar…

2 ¿Ké no a d'eštar?

3 ¿Non fes a mibe ke š'a de no legar?.

 

III.- INTERPRETACION

 

Stern 1949:

 

1 Mi amigo [está] enfermo de amarme.

2 ¿Cómo no ha de estarlo?

3 ¿No ves que a mí no se ha de allegar?.

 

3 ¿No ves que se ha de allegar a mí?

 

García Gómez 1952:

 

1 Mi amigo [está] enfermo por mi amor.

2 ¿Cómo no ha de estarlo?

3 ¿No ves que a mí no se ha de allegar?.

 

Corominas 1953:

 

3 ¿No ves que a mí se queja de mi unión (de mi unión o de mis relaciones con su rival)?.

 

Stern 1953:

 

a)

1 Mon ami est malade de mon amour.

2 ......

3 mon lien (?).

 

b)

1 Mon ami est malade de mon amour!

2 Qui le guérira?

3 Viens chez moi, car c'est l'union avec moi qui guérit!

 

Alarcos 1953:

 

2 ¿Quién tiene curación?

3 … llegar.

 

García Gómez 1965:

 

1 Mi amigo [está] enfermo de mi amor.

2 ¿Cómo no ha de estar[lo]?

3 ¿No ves que a mí no se ha de acercar?.

 

Dronke 1965-66:

 

1 My beloved languishes with love of me.

2 ¿Who is there to cure him?

3 By my lover's soul, what thirst for my coming!

 

Jarcha 29

Jarcha 31